Integritetspolicy

GameDuell om dataintegritet

Vi på GameDuell tar dataintegritet på allvar och har respekt för din privatsfär. I denna översikt informerar vi om vilka personuppgifter vi sparar och hur vi bearbetar dessa. En utförligare beskrivning finns i vår integritetspolicy. Avseende den använda terminologin, t.ex. "personuppgifter" eller deras "bearbetning" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i allmän dataskyddsförordningen (GDPR).

Översikt

Ansvariges namn och adress

Ansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskydslagar i medlemsstaterna samt övriga dataskyddsbestämmelser är:

GameDuell GmbH
Taubenstr. 24-25
10117 Berlin, Tyskland
Tel.: +49 (0) 30 288 768 661
e-post: integritetspolicy@gameduell.se

Dataskyddsansvariges namn och adress

Ansvariges dataskyddsansvarige är:

Berit Schubert
DataSolution LUD GmbH
Isarstr. 13
D-14974 Ludwigsfelde, Tyskland
Tel.: +49 (0) 3378 205729
e-post: mail@ds-lud.de
Web: https://www.datenschutzberater365.de

Allmänt om databearbetning

Vad är det för uppgifter vi sparar?

 • Inventeringsdata (t ex., namn, adress)
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post och telefonnummer)
 • Innehållsdata (t ex inmatad text, fotografier, videor)
 • Användningsdata (t ex besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider)
 • meta-/kommunikationsdata (t ex enhetsinformation, IP-adresser)

Inga speciella datakategorier (art 9, avsnitt 1 i GDPR) bearbetas.

Bearbetningen gäller följande personkategorier:

 • Kunder / Intressenter
 • Webbsidans besökare och användare
 • Fortsättningsvis betecknas dessa personer “användare”.

Vad använder vi dina uppgifter till?

 • För att kunna tillhandahålla webbsidan och uppfylla utlovade prestationer.
 • För att kunna erbjuda tjänster och kundservice
 • För att kunna besvara frågor från och kommunicera med våra användare
 • Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar
 • För att åtgärda problem och identifiera missbruk

Hur skyddas mina uppgifter?

I enlighet med artikel 32 GDPR och med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med bearbetningen samt sannolikheten och allvarligheten av risken för fysiska personers rättigheter och friheter tillämpar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som står i proportion till risken.

Åtgärderna omfattar framför allt kontrollen och säkerställandet av sekretess, integritet och tillgång till data genom kontroll av fysisk tillgång till data samt även den tillgång, inmatning, överföring och det säkerställande av tillgänglighet och dess delning som rör dig. Dessutom har vi etablerat rutiner för att säkerställa medvetandegörandet av användarrättigheter, radering av data samt reaktion på data som äventyrats.

Vi tar också hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utveckling och urval av hårdvara, mjukvara och förfarande, motsvarande dataskyddets princip genom teknisk gestaltning och med hjälp av dataskyddsvänliga förinställningar (art 25 GDPR).

Dina uppgifter skyddas elektroniskt, tekniskt, enligt kontrakt samt administrativt mot varje tänkbart missbruk och tänkbar förlust. Vi använder oss av olika säkerhetstekniker för att skydda dina uppgifter mot obefogat angrepp (t.ex. SSL-kryptering, kryptografiskt förfarande).

Lämnas mina uppgifter ut till tredje person?

Om vi inom ramen för vår bearbetning lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (uppdragsbearbetening eller tredje part) eller ger dem tillgång till dina uppgifter, sker detta enbart med juridiskt tillstånd, t ex när en överföring av uppgifterna sker till tredje person, som t ex en betaltjänst, vilket enligt artikel 6, avsnitt 1 i GDPR krävs för att uppfylla kontraktet. Detta sker endast när du har godkänt det, eller det krävs enligt lag eller baserar på berättigade intressen (t ex vid insats från uppdragsgivare, webbvärden).

För att kunna erbjuda dig en optimal tjänst använder vi oss bland annat av vissa tjänsteleverantörer, som jobbar åt oss. Om detta är fallet har motsvarande överenskommelser gjorts med tjänsteleverantörerna enligt artikel 28 i GDPR.

Överföringar till tredjeländer

Om vi behandlar data i ett tredjeland (dvs. Utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller i samband med användningen av tjänster från tredje part eller förmedling eller överföring av uppgifter till tredje part, görs detta endast om det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktsförpliktelser eller på grund av en laglig skyldighet, på grundval av ditt samtycke eller baserat på våra legitima intressen.

Med förbehåll för lagliga eller avtalsmässiga tillstånd, behandlar eller bearbetar vi endast de uppgifter som behandlas i ett tredjeland i närvaro av de särskilda kraven i artikel 44 och följande enligt GDPR.

Detta innebär att bearbetningen är på grundval av t ex särskilda garantier, såsom den officiellt erkända nivån för dataskydd eller enligt överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler"), Transfer Impact Assessments och andra lämpliga åtgärder.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt till kostnadsfri information om vilka uppgifter som sparats. Du har också rätt att motsäga dig att uppgifter sparas samt att få dem raderade eller spärrade. Om du vill ha mer information om detta eller använda dig av din rätt att motsäga dig att uppgifter sparas, ber vi dig vända dig till: integritetspolicy@gameduell.se. Du har också rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet.

När raderas mina uppgifter?

De uppgifter som behandlas av oss raderas eller begränsas i behandlingen av dem i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de data som lagras av oss att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för sitt avsedda ändamål, såvida raderingen inte strider mot lagstadgade krav eller motiverade intressen. Rimligt intresse innebär t ex. utövandet eller försvaret av rättsliga påståenden eller för att undvika bedrägerier, så för ditt skydd. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och rättsligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen att begränsas, vilket innebär att data blockeras och inte bearbetas för andra ändamål.

Tillhandahållande av kontrakttjänster

Vi behandlar inventeringsdata (t ex namn och adresser samt användarkontaktinformation), kontraktsdata (t ex tjänster som används, faktureringsinformation) för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 GDPR. De uppgifter som är märkta som obligatoriska i onlineformulär är obligatoriska för ingående av kontraktet.

Som en del av registreringen och omregistreringen och användningen av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användarhandling.

Lagringen är obligatorisk och sker för att skydda användarna mot missbruk eller obehörig användning av andra användare, vidare på grundval av våra legitima intressen.

En överföring av dessa uppgifter till tredje part sker inte, såvida det inte är nödvändigt för våra fordringar eller det finns en laglig skyldighet i enlighet med artikel 6 paragraf 1 i GDPR.

Raderingen utförs efter utgången av laglig garanti och jämförbara förpliktelser, kontrollen är nödvändigheten av lagring av uppgifterna vart tredje år. När det gäller lagliga arkiveringsförpliktelser, sker raderingen efter utgången av de respektive lagstadgade perioderna (vid kommersiellt uppehållstillstånd: efter 6 år och i fråga om skattskyldighet: efter 10 år) Informationen i kundkontot är kvar tills det raderas.

Kontakt

Vid kontakt med oss, till exempel genom e-post eller kontaktformulär, behandlas användarens uppgifter för att hantera och åtgärda ärendet, i enlighet med Artikel 6.1 b i GDPR, respektive enligt dennes samtycke, i enlighet med Artikel 6.1 a i GDPR.om användaren kan sparas i vårt system. Vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Vi ser över dess behov vartannat år. Frågor från användare, som har ett kundkonto, sparar vi permanent. Om kunden önskar radera dem hänvisar till ovanstående uppgifter under “Tillhandahållande av kontraktstjänster” i kundkontot.

När det gäller lagliga arkiveringsförpliktelser, sker raderingen efter utgången av de respektive lagstadgade perioderna (vid uppehållsplikt för handelsrätt: efter 6 år och vid skattelagstiftning: efter 10 år).

Samling av åtkomstdata och loggfiler

På grundval av våra legitima intressen samlar vi enligt artikel 6, avsnitt 1 i GDPR in ​​data om varje åtkomst till servern där denna tjänst finns (sk loggfiler). Tillgångsdatan inkluderar IP-adresser, datum och tid för hämtningen, åtkomstsida, typ samt version av webbläsare, användarens operativsystem, eventuell feldata, refereringsadress (den tidigare besökta sidan), användar-ID (internt kundnummer) och begärande leverantör.

Logfilinformationen lagras för säkerhetsändamål (till exempel i syfte att verifiera fel och felavbrott eller för utredning av misstänkta eller bedrägliga handlingar) så länge det är nödvändigt för sitt syfte och blir sedan raderad eller anonymiserad. Uppgifter som behövs för bevisändamål raderas först då de inte längre fyller denna funktion.

Användandet av cookies

Cookies är små textfiler som vår webbserver eller tredje parts webbserver överför till användarens webbläsare och som sparas där för att öppnas vid senare tillfälle.

Dessa cookies är antingen så kallade ”sessionscookies” som endast mellanlagras under tiden du använder våra internetsidor och som raderas igen när sessionen avslutas och webbläsaren stängs eller de är persistenta cookies som för en förbestämd tid ligger kvar på din dator eller din enhet även efter att du har stängt webbläsaren. Sessionscookies sparas på din hårddisk, till exempel för att säkerställa att din webbläsare får kännedom om vissa inställningar eller funktioner på våra webbsidor. Persistenta cookies kommer ihåg dina uppgifter och ditt agerande på våra webbsidor och hjälper oss att erbjuda dig den information som är relevant och har betydelse för dig i framtiden. Genom den samlade informationen kan vi följa hur användare nyttjar våra webbsidor under flera sessioner.

Vi använder följande typer av cookies:

Nödvändiga cookies: Dessa cookies säkerställer webbsidans grundläggande funktion som sidonavigering och åtkomst till säkra områden. De behövs för driften av webbsidan och kan inte väljas bort.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter via nödvändiga cookies är att uppfylla det avtal som vi slöt med dig enligt GDPR art. 6 avsnitt 1 b.

Funktionella cookies: Dessa cookies gör användningen av vår webbsida bekvämare för dig. Så sparas till exempel dina ljudinställningar (av/på) från de olika spelen så att du inte behöver göra om dem gång på gång. Dessa cookies sätts som standard. Men du har möjligheten att välja bort att dessa cookies sätts.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter via funktionella cookies är vårt berättigade intresse av att behandla uppgifterna enligt GDPR art. 6 avsnitt 1 f.

Tracking & Marketing-cookies: Vissa av dessa cookies är avsedda för att analysera hur webbsidan används så att vi löpande kan optimera det vi erbjuder dig. Andra cookies använder vi för att kunna se om en besökare kommer från en av våra marketingpartners hemsida. Dessa cookies sätts bara när du väljer det eller klickar på ”Acceptera alla cookies”.

Behandlingen av personuppgifter via tracking & marketing-cookies sker endast om ett medgivande enligt GDPR art 6 avsnitt 1 a föreligger som rättslig grund.

Inställningarna du gjorde på cookies-fältet kan du när som helst ändra genom att klicka här.

Onlinereklam

I vårt legitima intresse enligt artikel 6 avsnitt 1 i GDPR annonserar vi våra tjänster, bland annat resultaten av sökmotorer eller på tredje parts webbplatser som tillhandahåller annonsutrymme direkt eller via lämpliga nätverk.Om du registrerar dig för våra tjänster efter att ha klickat på en sådan annons, kan GameDuell bekräfta registreringen och eventuellt andra händelser som rör ditt kundkonto i samband med registreringen till den tredje part som visar vår annons.

Genom att ingå lämpliga avtalsvillkor säkerställer vi att dina uppgifter (till exempel IP-adress) behandlas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att informera dig via e-post om nyheter och kampanjer relaterade till vårt erbjudande. I samband med detta registrerar vi om du har öppnat e-postmeddelandet och om du har klickat på en av länkarna. Detta görs på grundval av art. 6 para. 1 p. 1 lit. a, i GDPR med ditt uttryckliga samtycke, som du kan återkalla när som helst, eller på grundval av § 7 para. 3 nr. 2, i den tyska lagen om förbud mot illojal konkurrens (UWG), om kraven för detta är uppfyllda. Återkallelsen kan göras genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration på nyhetsbrev", som finns i slutet av varje e-postmeddelande, eller genom att ta bort krysset i kontoinställningarna under "Mitt GameDuell" > "E-postadministration" (under punkten "Meddelanden") > "Ditt nyhetsbrev från GameDuell“.

Användarundersökningar/feedback

Ibland ber vi dig om frivillig feedback om våra spel eller vår hemsida. Detta sker bara med ditt samtycke, som vi samlar in separat i undersökningarna. Baserat på utvärderingarna från olika undersökningar, test och intervjuer som vi kombinerar med varandra kan du få ytterligare inbjudningar som passar dina intressen. Vi informerar dig i förväg om detaljerna, i synnerhet när personuppgifter samlas in. Även i detta avseende åtnjuter du naturligtvis ovanstående rättigheter. Bearbetandet bygger på den rättsliga grunden för artikel 6.1 i GDPR. Du har möjlighet att när som helst göra invändningar mot att dina uppgifter används för dessa ändamål. Såvitt du deltar använder vi oss av följande tjänsteleverantörer:

Alchemer

För kundundersökningar använder vi Alchemer LLC, 168 Centennial Parkway, Unit #250, Louisville, Colorado, 80027 USA. För att förbättra våra spel behandlar vi ditt användar-ID och andra användaruppgifter (t.ex. typ och antal spel som spelats) via Alchemer för att koppla dina intressen till ditt spelbeteende.

Alchemers integritetspolicy hittar du här.

Condens

För att genomföra kundintervjuer använder vi tjänsten Condens Insights GmbH, Brienner Str. 41, 80333 München, Tyskland.

Condens integritetspolicy hittar du här.

Doodle

Vi använder tjänsten Doodle AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, Schweiz, för att hantera möten för användbarhets- och speltester eller intervjuer.

Doodles integritetspolicy hittar du här.

Google Meet

För kundintervjuer använder vi videokonferenstjänsten Google Meet från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Meets integritetspolicy hittar du här.

Lookback

För att genomföra tester med kunder använder vi tjänsten Lookback Group, Inc., 470 Ramona St., Palo Alto, CA 94301, USA.

Lookbacks integritetspolicy hittar du här.

Zoom

För kundintervjuer använder vi videokonferenstjänsten från Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA.

Zooms integritetspolicy hittar du här.

Skydd av minderåriga

Vår tjänst riktar sig till myndiga användare. Därför samlar vi medvetet inte heller in personuppgifter från barn under 16 år. Vi vill dock göra barn under 16 år uppmärksamma på att de om de besöker vår sida inte lämnar ut personliga uppgifter.

Ändringar och uppdateringar kring dataskyddet

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vårt dataskydd när som helst, att aktualisera eller komplettera det. Varje bearbetad förklaring gäller bara för personuppgifter, som uppstått eller ändrats efter det att den bearbetade förklaringen trätt i kraft.

Kontakt

För vidare frågor står vår kontaktperson till förfogande. Vänligen skicka ett mejl till integritetspolicy@gameduell.se.