Integritetspolicy

GameDuell om dataintegritet

Vi på GameDuell tar dataintegritet på allvar och har respekt för din privatsfär. I denna översikt informerar vi om vilka personuppgifter vi sparar och hur vi bearbetar dessa. En utförligare beskrivning finns i vår integritetspolicy. Avseende den använda terminologin, t.ex. "personuppgifter" eller deras "bearbetning" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Översikt

Ansvariges namn och adress

Ansvarig enligt GDPR och andra nationella dataskydslagar i medlemsstaterna samt övriga dataskyddsbestämmelser är:

GameDuell GmbH
Taubenstr. 24-25
10117 Berlin, Tyskland
Tel.: +49 (0) 30 288 768 661
e-post: integritetspolicy@gameduell.se

Dataskyddsansvariges namn och adress

Ansvariges dataskyddsansvarige är:

Berit Schubert
DataSolution LUD GmbH
Isarstr. 13
D-14974 Ludwigsfelde, Tyskland
Tel.: +49 (0) 3378 205729
e-post: mail@ds-lud.de
Web: https://www.datenschutzberater365.de

Allmänt om databearbetning

Vad är det för uppgifter vi sparar?

 • Inventeringsdata (t ex., namn, adress)
 • Kontaktuppgifter (t ex e-post och telefonnummer)
 • Innehållsdata (t ex inmatad text, fotografier, videor)
 • Användningsdata (t ex besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider)
 • meta-/kommunikationsdata (t ex enhetsinformation, IP-adresser)

Inga speciella datakategorier (art 9, avsnitt 1 i GDPR) bearbetas.

Bearbetningen gäller följande personkategorier:

 • Kunder / Intressenter
 • Webbsidans besökare och användare
 • Fortsättningsvis betecknas dessa personer “användare”.

Vad använder vi dina uppgifter till?

 • För att kunna tillhandahålla webbsidan och uppfylla utlovade prestationer.
 • För att kunna erbjuda tjänster och kundservice
 • För att kunna besvara frågor från och kommunicera med våra användare
 • Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar
 • För att åtgärda problem och identifiera missbruk

Hur skyddas mina uppgifter?

I enlighet med artikel 32 GDPR och med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med bearbetningen samt sannolikheten och allvarligheten av risken för fysiska personers rättigheter och friheter tillämpar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som står i proportion till risken.

Åtgärderna omfattar framför allt kontrollen och säkerställandet av sekretess, integritet och tillgång till data genom kontroll av fysisk tillgång till data samt även den tillgång, inmatning, överföring och det säkerställande av tillgänglighet och dess delning som rör dig. Dessutom har vi etablerat rutiner för att säkerställa medvetandegörandet av användarrättigheter, radering av data samt reaktion på data som äventyrats.

Vi tar också hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utveckling och urval av hårdvara, mjukvara och förfarande, motsvarande dataskyddets princip genom teknisk gestaltning och med hjälp av dataskyddsvänliga förinställningar (art 25 GDPR).

Dina uppgifter skyddas elektroniskt, tekniskt, enligt kontrakt samt administrativt mot varje tänkbart missbruk och tänkbar förlust. Vi använder oss av olika säkerhetstekniker för att skydda dina uppgifter mot obefogat angrepp (t.ex. SSL-kryptering, kryptografiskt förfarande).

Lämnas mina uppgifter ut till tredje person?

Om vi inom ramen för vår bearbetning lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (uppdragsbearbetening eller tredje part) eller ger dem tillgång till dina uppgifter, sker detta enbart med juridiskt tillstånd, t ex när en överföring av uppgifterna sker till tredje person, som t ex en betaltjänst, vilket enligt artikel 6, avsnitt 1 i GDPR krävs för att uppfylla kontraktet. Detta sker endast när du har godkänt det, eller det krävs enligt lag eller baserar på berättigade intressen (t ex vid insats från uppdragsgivare, webbvärden).

För att kunna erbjuda dig en optimal tjänst använder vi oss bland annat av vissa tjänsteleverantörer, som jobbar åt oss. Om detta är fallet har motsvarande överenskommelser gjorts med tjänsteleverantörerna enligt artikel 28 i GDPR.

Överföringar till tredjeländer

Om vi ​​behandlar data i ett tredjeland (dvs. Utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller i samband med användningen av tjänster från tredje part eller förmedling eller överföring av uppgifter till tredje part, görs detta endast om det är nödvändigt för att uppfylla våra kontraktsförpliktelser, på grundval av ditt samtycke, på grund av en laglig skyldighet eller baserat på våra legitima intressen.

Med förbehåll för lagliga eller avtalsmässiga tillstånd, behandlar eller bearbetar vi endast de uppgifter som behandlas i ett tredjeland i närvaro av de särskilda kraven i artikel 44 och följande enligt GDPR.

Detta innebär att bearbetningen är på grundval av t ex särskilda garantier, såsom den officiellt erkända nivån för dataskydd ( för USA genom Privacy Shield) eller enligt överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt till kostnadsfri information om vilka uppgifter som sparats. Du har också rätt att motsäga dig att uppgifter sparas samt att få dem raderade eller spärrade. Om du vill ha mer information om detta eller använda dig av din rätt att motsäga dig att uppgifter sparas, ber vi dig vända dig till: integritetspolicy@gameduell.se. Du har också rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet.

När raderas mina uppgifter?

De uppgifter som behandlas av oss raderas eller begränsas i behandlingen av dem i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de data som lagras av oss att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för sitt avsedda ändamål, såvida raderingen inte strider mot lagstadgade krav eller motiverade intressen. Rimligt intresse innebär t ex. utövandet eller försvaret av rättsliga påståenden eller för att undvika bedrägerier, så för ditt skydd. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och rättsligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen att begränsas, vilket innebär att data blockeras och inte bearbetas för andra ändamål.

Tillhandahållande av kontrakttjänster

Vi behandlar inventeringsdata (t ex namn och adresser samt användarkontaktinformation), kontraktsdata (t ex tjänster som används, faktureringsinformation) för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 GDPR. De uppgifter som är märkta som obligatoriska i onlineformulär är obligatoriska för ingående av kontraktet.

Som en del av registreringen och omregistreringen och användningen av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användarhandling.

Lagringen är obligatorisk och sker för att skydda användarna mot missbruk eller obehörig användning av andra användare, vidare på grundval av våra legitima intressen.

En överföring av dessa uppgifter till tredje part sker inte, såvida det inte är nödvändigt för våra fordringar eller det finns en laglig skyldighet i enlighet med artikel 6 paragraf 1 i GDPR.

Raderingen utförs efter utgången av laglig garanti och jämförbara förpliktelser, kontrollen är nödvändigheten av lagring av uppgifterna vart tredje år. När det gäller lagliga arkiveringsförpliktelser, sker raderingen efter utgången av de respektive lagstadgade perioderna (vid kommersiellt uppehållstillstånd: efter 6 år och i fråga om skattskyldighet: efter 10 år) Informationen i kundkontot är kvar tills det raderas.

Kontakt

När ni kontaktar oss (till exempel via e-post), processas den information som användaren lämnat för att behandla förfrågan och dess bearbetning enligt artikel 6 avsnitt 1 i GDPR. Uppgifter om användaren kan sparas i vårt system. Vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Vi ser över dess behov vartannat år. Frågor från användare, som har ett kundkonto, sparar vi permanent. Om kunden önskar radera dem hänvisar till ovanstående uppgifter under “Tillhandahållande av kontraktstjänster” i kundkontot.

När det gäller lagliga arkiveringsförpliktelser, sker raderingen efter utgången av de respektive lagstadgade perioderna (vid uppehållsplikt för handelsrätt: efter 6 år och vid skattelagstiftning: efter 10 år).

Samling av åtkomstdata och loggfiler

På grundval av våra legitima intressen samlar vi enligt artikel 6, avsnitt 1 i GDPR in ​​data om varje åtkomst till servern där denna tjänst finns (sk loggfiler). Tillgångsdatan inkluderar datum och tid för hämtningen, åtkomstsida, typ samt version av webbläsare, användarens operativsystem, eventuell feldata, refereringsadress (den tidigare besökta sidan), användar-ID (internt kundnummer) och begärande leverantör.

Logfilinformationen lagras för säkerhetsändamål (till exempel i syfte att verifiera fel och felavbrott eller för utredning av misstänkta eller bedrägliga handlingar) så länge det är nödvändigt för sitt syfte och blir sedan raderad eller anonymiserad. Uppgifter som behövs för bevisändamål raderas först då de inte längre fyller denna funktion.

Användandet av kakor

Kakor är små textfiler, som lagras på din dator. För att vi ska kunna erbjuda en sån bra tjänst som möjligt på vår webbsida och i våra appar måste din browser acceptera kakor, eftersom dessa är nödvändiga för att förvalta webbsidan och upprätthålla säkerheten.

Våra kakor är antingen så kallade temporära kakor som är cachade exklusivt under hela användningen av våra internetsidor och raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att ha stängt webbläsaren, eller permanenta kakor som finns kvar på din dator eller enhet under en viss tid, även efter att du har stängt din webbläsare.

Vi använder oss dessutom av följande sorts kakor:

Tekniskt nödvändiga kakor: Syftet med dessa är att göra sidan mer användarvänlig. Vissa funktioner på vår hemsida skulle inte kunna erbjudas utan kakor. För dessa funktioner krävs att webbläsaren också känns igen vid en sidbrytning. Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att skapa användarprofiler.

Analyskakor: Analyskakor används för att förbättra vår webbsidas kvalitet och innehåll. Med hjälp av analyskakorna får vi reda på hur webbsidan används och kan på så sätt hela tiden förbättra vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga kakor och analyskakor är vårt legitima intresse för databehandling i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 i GDPR.

Om du inte vill spara kakor på din dator måste du ställa in detta i webbläsarens systeminställningar. Där kan sparade kakor raderas. Vänligen tänk dock på att du med denna inställning inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbsida.

Du kan motsätta dig användandet av kakor för distansmätning och reklamändamål på en rad olika tjänster via sidan om borttagning av nätverksannonseringsinitiativet (http://optout.networkadvertising.org/) samt på den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val).

Onlinereklam

I vårt legitima intresse enligt artikel 6 avsnitt 1 i GDPR annonserar vi våra tjänster, bland annat resultaten av sökmotorer eller på tredje parts webbplatser som tillhandahåller annonsutrymme direkt eller via lämpliga nätverk.

Genom att ingå lämpliga avtalsvillkor säkerställer vi att dina uppgifter (till exempel IP-adress) behandlas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev informerar vi dig via e-post om nyheter och kampanjer kring vårt erbjudande.

Detta görs på grundval av artikel 6 avsnitt 1 i GDPR med ditt uttryckliga samtycke, som du kan återkalla när som helst eller på grundval av § 7.3 nr 2 UWG, om villkoren är uppfyllda. För mer information om hur du återkallar leverans av nyhetsbrev, se varje nyhetsbrev.

Användarundersökningar/feedback

Ibland ber vi dig om frivillig feedback om våra spel eller vår hemsida. Detta sker bara med ditt samtycke, som vi samlar in separat i undersökningarna. Baserat på utvärderingarna från olika undersökningar, test och intervjuer som vi kombinerar med varandra kan du få ytterligare inbjudningar som passar dina intressen. Vi informerar dig i förväg om detaljerna, i synnerhet när personuppgifter samlas in. Även i detta avseende åtnjuter du naturligtvis ovanstående rättigheter. Bearbetandet bygger på den rättsliga grunden för artikel 6.1 i GDPR. Du har möjlighet att när som helst göra invändningar mot att dina uppgifter används för dessa ändamål. Såvitt du deltar använder vi oss av följande tjänsteleverantörer:

Survey Monkey

För användarundersökningar använder vi oss av tjänsten som tillhandahålls av Survey Monkey, Europe UC 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland.

Deras integritetspolicy hittar du här.

User Testing

För att utföra användar- eller speltester använder vi den tjänst som tillhandahålls av User Testing, Inc., 690 5th Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Deras integritetspolicy hittar du här.

Doodle

För att utföra användar- och speltester samt intervjuer använder vi oss dessutom av den tjänst som tillhandahålls av Doodle AG, Werdstrasse 21, Postfach 8021 Zürich, Schweiz.

Doodles integritetspolicy hittar du här.

Skydd av minderåriga

Vår tjänst riktar sig till myndiga användare. Därför samlar vi medvetet inte heller in personuppgifter från barn under 16 år. Vi vill dock göra barn under 16 år uppmärksamma på att de om de besöker vår sida inte lämnar ut personliga uppgifter.

Ändringar och uppdateringar kring dataskyddet

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vårt dataskydd när som helst, att aktualisera eller komplettera det. Varje bearbetad förklaring gäller bara för personuppgifter, som uppstått eller ändrats efter det att den bearbetade förklaringen trätt i kraft.

Kontakt

För vidare frågor står vår kontaktperson till förfogande. Vänligen skicka ett mejl till integritetspolicy@gameduell.se .Du kan också kontakta vår externa dataskyddsansvariga.