Allmänna avtalsvillkor

GameDuells avtalsvillkor för Sverige


Det här är avtalsvillkoren för GameDuell GmbH (härefter "GameDuell"). Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan GameDuell och den fysiska person som nyttjar GameDuells teletjänster (härefter "medlem" eller "spelare"). Avtalsvillkoren reglerar även allt innehåll som skickats och laddats upp av medlemmar i form av t.ex. e-postmeddelanden, forum- och gästboksinlägg eller chatmeddelanden inom ramen av de tjänster GameDuell erbjuder.

GameDuells webbplats är en online plattform för skicklighetsspel med vinstchans och en kommunikationsplattform i utvalda länder. Medlemmar kan tävla mot andra medlemmar i dueller och turneringar och vinna spelpengar eller riktiga pengar. Information över de spel som erbjuds, spelregler och övriga spelbestämmelser finns på GameDuells hemsida.

Innehål

1. Allmänna villkor
1.1. Typer av medlemskap
1.2. Registrering
1.3. Användarnamn
1.4. Lösenord
1.5. Förbud mot flera registreringar
1.6. Omfattning av nyttjande
1.7. Insamlad information och integritetspolicy
1.8. Hävning / avtalets giltighetstid och uppsägning
1.9. Ansvar och rättelse vid vinstspel
1.10. Kungörelse och ändring av avtalsvillkoren
1.11. Bestämmelses ogiltighet
1.12. Tillämplig lag
1.13. Tvistlösning online
1.14. Territorium för nyttjande
1.15. Skicklighetsspel på internet
2. Särskilda villkor för provspelare
2.1. Spelpengar
2.2. Provspelarkonto
2.3. Provspelaravtalets upphörande
2.4. Övrig information

3. Särskilda villkor för vinstspelare
3.1. Registrering
3.2. Spelarkonto
3.3. Inträdesavgifter och vinster
3.4. Inbetalning och avgifter
3.5. Grundläggande användarprinciper och förbud mot missbruk

4. Särskilda villkor för spelare utanför eurozonen
4.1. Användningsområde
4.2. Registrering
4.3. Spelarkonto
4.4. Inträdesavgifter och vinster
4.5. Inbetalning och avgifter

1. Allmänna villkor

1.1. Typer av medlemskap

I regel skiljer GameDuell mellan följande typer av medlemmar: Provspelare, Vinstspelare och Fun-spelare. Provspelare spelar med spelpengar medan Vinstspelare deltar med riktiga pengar i våra spel.

1.2. Registrering

Man måste registrera sig som medlem för att kunna använda teletjänsterna på GameDuells webbplats. Att registrera sig som Provspelare, Vinstspelare eller Fun-spelare kostar inget, dvs. ingen registreringsavgift uppbärs. Anspråk på registrering kan inte göras gällande, vilket betyder att GameDuell kan neka Dig registrering som Provspelare, Vinstspelare eller Fun-spelare utan närmare förklaring.

1.3. Användarnamn

Användarnamnet får inte utgöra en e-post- eller internetadress, inte inkräkta på tredje mans rätt och inte bryta mot god sed.

1.4. Lösenord

Lösenord får av säkerhetsskäl inte vara identiskt med användarnamnet och kan vid behov ändras av medlemmen. Det valda lösenordet bör inte utgöra på varandra följande siffror (t.ex. "2345678") eller bokstäver (t.ex. "ABCDEFG"). Lösenordet bör bestå av en blandning av siffror och bokstäver och om möjligt, specialtecken. Medlemmen bör hålla lösenordet hemligt och ändra det kontinuerligt (minst varannan månad).

Bryter medlemmen mot dessa skyddsåtgärder och en tredje man får tillgång till spelarkontot och spelar spel och/eller tar ut medel, står medlemmen för alla härav uppkomna kostnader och GameDuell har ingen som helst ersättningsskyldighet. GameDuell ger inte ut ett lösenord till tredje man såvida vi inte är tvungna till det enligt lag. GameDuell frågar aldrig efter en medlems lösenord per e-post eller över telefon. GameDuell frågar endast om lösenord på inloggningssidan eller i webbformulär.

1.5. Förbud mot flera registreringar

Det är inte tillåtet att registrera sig flera gånger eller skapa och driva flera medlemskonton hos GameDuell. Ett spelarkonto kan inte överlåtas.

1.6. Omfattning av nyttjande

1.6.1. Förutsättningar för nyttjande

Medlemmar kan delta i de spel GameDuell tillhandahåller på sin spelplattform. Nyttjandet av spelplattformen eller enskilda spel kan vara beroende av GameDuell uppsatta villkor, t.ex. typ av medlemskap (Provspelare, Vinstspelare eller Fun-spelare), minimiålder, bevis på betalning, antal slutförda spel, särskilda spelregler.

1.6.2. Nyttjandebegränsning

En medlems rätt att nyttja GameDuells webbplats och dess tjänster är helt beroende av det rådande tekniska läget hos GameDuell. Tillfälliga begränsningar kan inträffa pga. tekniska störningar, t.ex. avbrott i telekommunikationen, strömavbrott, fel i hård- eller mjukvara etc.

1.6.3 Hårdvara / Mjukvara / Förbindelse

Spelaren ansvarar själv för att hans hårdvara, mjukvara och internetuppkoppling är uppdaterad och lämpad för avsett bruk.

1.6.4. Underhåll

Underhåll sker främst för att säkerställa serverns effektivitet, säkerhet och integritet. Medlemmen meddelas så långt det är möjligt i förväg om kommande underhållsperioder. En del av eller alla funktioner på GameDuells webbplats kan då vara otillgängliga. Spel som kommer avslutas efter det att underhållet påbörjats förlängs inte, detta fastän det inte är möjligt att spela under denna tid.

1.7. Insamlad information och integritetspolicy

1.7.1. Insamlad information

De personuppgifter som krävs för registrering hos GameDuell skall uppges fullständigt och korrekt, inkluderande en aktuell e-postadress, användarnamn, lösenord, för- och efternamn, födelsedatum, adress, eventuell bankförbindelse, mobiltelefonnummer och hemtelefon (om tillgängligt) och när det är nödvändigt, data från ID-handling eller pass. Anspråk på ett bestämt användarnamn eller lösenord kan inte göras gällande. Vänligen beakta GameDuells följande integritetspolicy. GameDuell förbehåller sig rätten att när som helst förhindra att ett avtalsförhållande kommer till stånd och att utesluta medlem från att delta i erbjudanden och neka kreditering samt utbetalning av vinst då medlem uppgett oriktig information rörande sina personliga data. Om medlemmen inte informerar GameDuell om förändringar i sina personuppgifter kommer GameDuell att använda den senast tillhandahållna informationen. Eventuella olägenheter som uppkommer på grund av en sen uppdatering av dessa uppgifter bärs av medlemmen.

1.7.2. Ändring av data

Efter registrering skall medlemmen ofördröjligen korrigera, uppdatera eller meddela GameDuell, t.ex. via e-post till villkor@gameduell.se, förändringar i sina personliga data.

1.7.3. Integritetspolicy

Vi följer kraven på skydd av personuppgifter enligt den tyska lagen om dataskydd vid teletjänster (TMG). TMG reglerar insamlandet, behandlingen och nyttjandet av personuppgifter hos leverantörer av teletjänster. I enlighet med bestämmelserna i TMG får vi endast samla in, behandla och nyttja personuppgifter i den utsträckning lagen tillåter, då vi har Ditt samtycke, eller för att upprätta ett avtalsförhållande och det är nödvändigt för fakturering. Regelmässigt nyttjande av Dina personuppgifter sker endast för att verkställa och fakturera de av oss erbjudna teletjänsterna.

1.7.4. Återkallelse av samtycke

I det fall vi skulle vilja behandla eller nyttja Dina personuppgifter för andra ändamål utan stöd i lag, inhämtar vi först Ditt samtycke. Ett sådant samtycke kan även ges elektroniskt. Vi kommer att göra Dig uppmärksam på denna möjlighet inom ramen av våra tjänster. Har Du gett Ditt samtycke kan Du när som helst återkalla detta för framtida nyttjande av dina personuppgifter. För att återkalla Ditt samtycke, vänligen skicka ett e-postmeddelande till villkor@gameduell.se.

Har Du registrerat Dig hos GameDuell via en mediapartner frågar vi Dig regelmässigt om Ditt samtycke för att få tillåtelse att vidarebefordra Dina personuppgifter till den vederbörande partnern för fakturerings- och reklamändamål. Om Du vill återkalla Ditt samtycke, vänligen skicka ett e-postmeddelande till villkor@gameduell.se.

1.7.5 Cookies och analysmetoder

För att kunna erbjuda Dig bästa möjliga service använder vi oss av cookies och andra tekniker för att utvärdera användarmönster. Detta görs anonymt och utan möjlighet att kunna härleda insamlad information tillbaka till Dig som enskild användare. Insamlad data analyseras och används för att optimera våra tjänster. Lagringen är endast temporär tills dess att en anonym analys är fullgjord. Därefter raderas all insamlad data permanent.

1.7.6 Pseudonymbaserade användarprofiler

För att kunna erbjuda våra tjänster så att de uppfyller användarbehovet tillåts vi, så länge Du inte återkallar Ditt samtycke, använda Dina nyttjandedata till förmån för reklam, marknadsundersökning och för att skapa pseudonymbaserade användarprofiler. Om Du inte vill att Dina nyttjandedata skall användas för dessa ändamål, vänligen skicka ett e-postmeddelande till villkor@gameduell.se.

1.7.7. Säkerhetsstandards

Vi respektive våra partnerföretag använder säkerhetstekniker och -metoder (t.ex. SSL-kryptering, kodning) enligt senaste teknologi för att Du skall kunna nyttja våra tjänster säkert utan att tredje man får obehörig tillgång till och felaktigt kan använda Ditt spelarkonto.

I det fall Du vidarebefordras till en annan, utomstående tjänsteleverantör kommer vi att informera Dig om detta.

Du kan nyttja våra tjänster genom att använda ett pseudonymbaserat användarnamn. Ifall Din IP-adress kan användas för att identifiera Dig kan Du vidta vidare åtgärder för att säkra din anonymitet.

1.7.8. Övriga upplysningar

Skulle Du ha frågor rörande Dina personuppgifter ger vi Dig gärna mer detaljerad information härom. Om Du skulle vilja veta exakt vilka personuppgifter vi har sparade över Dig, ber vi Dig kontakta vår kundtjänst. Du kommer att få ett detaljerat svar inom rimlig tid.

1.8. Hävning / avtalets giltighetstid och uppsägning

1.8.1. Medlems rätt till hävning

Samtliga detaljer vad gäller medlems ångerrätt finner du här: Återkallande

1.8.2. Medlems rätt till uppsägning

En medlem kan säga upp nyttjandeavtalet när spel han deltar i avslutats, såvida det inte strider mot särskilda villkor i detta avtal. För uppsägning räcker ett skriftligt meddelande till GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Germany eller per e-post till villkor@gameduell.se. Eventuellt kvarvarande belopp på spelarkontot återställs medlemmen enligt utbetalningsföreskrifterna inom loppet av 30 arbetsdagar. Saknas uppgift om medlems bankkonto, gäller förfarandet enligt punkt 3.2.6. i detta avtal. Då utbetalning enligt punkt 3.2.2. principiellt endast sker för belopp om 1.000 Gkr (GD valuta) eller mer, förverkas lägre belopp vid uppsägning.

1.8.3 GameDuells rätt till uppsägning

Under normala förhållanden kan GameDuell säga upp avtalet fram till två veckor före månadsslut. Rätten till extraordinär uppsägning vid särskilda skäl, radering av spelarkontot liksom spärrning förblir dock oberörd.

1.9. Ansvar och rättelse vid vinstspel

1.9.1. Ansvarsbegränsning

GameDuell ansvarar inte för förluster eller skador orsakade av en medlems tillträde/nyttjande eller vid försök till tillträde/nyttjande genom nedladdning av data eller på annat sätt mottagen information från GameDuell, såvida orsaken inte beror på grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från GameDuells sida. GameDuell ansvarar endast för sina medhjälpare och/eller ställföreträdare när dessa handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst, såvida inte förpliktelser i detta kontrakt åsidosatts. Ansvar för kroppsskada, liv och hälsa påverkas emellertid inte.

1.9.2. Fel

GameDuell ansvarar inte för inmatnings-, överförings- och/eller utvärderingsfel då GameDuell inte kan påverka dessa fel.

1.9.3. Felaktiga uppgifter

GameDuell förbehåller sig rätten att även i efterhand korrigera uppenbara fel rörande spelinträden, vinster, kvoter etc.

1.9.4. Missbruk

GameDuell ansvarar inte för skador, oberoende vilka, som uppkommer genom missbruk av ett konto av spelare eller tredje man.

1.9.5. Förtida avslut

Är GameDuell att hållas ansvarig för att en duell eller turnering avslutas före utsatt tid kan inbetald spelinträde återställas till de deltagande medlemmarna. GameDuell svarar inte för indirekta resp. följdskador.

1.9.6. Vinster

GameDuell ansvarar inte för vinster eller potentiella vinster, ej heller vid en duell eller turnering som avslutats före utsatt tid.

1.9.7. Ansvar för innehåll

GameDuell GmbH ansvarar för det egna innehållet som görs tillgängligt. För främmande erbjudanden som GameDuell endast förmedlar tillgång till (t.ex. genom länkar), tas inget ansvar. Vi vill göra Dig uttryckligen uppmärksam på att vi inte tar något som helst rättsligt ansvar för innehållet på sidor vi länkar till.

1.10. Kungörelse och ändring av avtalsvillkoren

1.10.1. Kungörelse

Samtliga yttranden som görs inom ramen av GameDuells nyttjandeavtal måste ske i skriftlig form eller per e-post. GameDuells e-postadress är villkor@gameduell.se.

1.10.2. Ändringar i avtalsvillkoren

GameDuell förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa avtalsvillkor utan att klargöra grunden härför. GameDuell skickar de ändrade avtalsvillkoren senast två veckor före ikraftträdandet per e-post till spelaren eller hänvisar till dessa i ett e-postmeddelande. Meddelande om ändring av avtalsvillkoren kan GameDuell även förmedla spelaren genom GameDuells meddelandeservice på spelplattformen. Om spelaren inte uttryckligen motsätter sig de nya avtalsvillkoren inom loppet av två veckor efter att e-postmeddelandet mottagits, anses de ändrade villkoren som antagna. Motsätter sig spelaren den nya versionen av avtalsvillkoren kan GameDuell enligt punkt 1.8.3. säga upp avtalet.

1.11. Bestämmelses ogiltighet

För det fall att en bestämmelse enligt dessa avtalsvillkor är eller kommer att bli ogiltig eller utan verkan, påverkar detta inte de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga eller verkningslösa bestämmelsen får ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse på ett för GameDuell kostnadseffektivt sätt. Detsamma gäller för eventuella luckor i bestämmelserna.

1.12. Tillämplig lag

På dessa avtalsvillkor tillämpas uteslutande för Förbundsrepubliken Tyskland utgiven lagstiftning.

1.13. Tvistlösning online

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd är frivilligt för GameDuells del. Även om GameDuell inte deltar i detta tvistlösningsförfarande kan vår kundtjänst även i fortsättningen hjälpa dig på engelska om du skulle få problem: villkor@gameduell.se. Plattformen hittar du här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.14. Territorium för nyttjande

GameDuell erbjuder sina tjänster endast i de länder som finns att välja bland vid registreringsförfarandet. Uppger spelare inkorrekt information rörande sin hemvist har GameDuell rätt att förhindra att nyttjandeavtalet kommer till stånd.

1.15. Skicklighetsspel på internet

Spelaren har vid nyttjande av GameDuells tjänster att beakta alla de lagar och bestämmelser som gäller i det land och/eller (förbunds)stat där spelaren har sin hemvist. I det fall att en spelare använder sig av ett erbjudande trots att vissa lagar eller bestämmelser på orten inskränker eller förbjuder nyttjande av GameDuell, dvs. spelaren handlar lagstridigt, kommer inget avtal till stånd. Är Du inte säker på om Du kan nyttja GameDuells erbjudanden i enlighet med lagbestämmelserna på Din hemort konsulterar Du före registrering en juridisk rådgivare. GameDuell kan inte hållas ansvarigt för rättsliga angelägenheter som uppkommer från medlemmens/spelarens land. Om det är nödvändigt kommer GameDuell att samarbeta med lokala myndigheter.

2. Särskilda villkor för provspelare

2.1. Spelpengar

När Du registrerar Dig som Provspelare ger GameDuell Dig spelpengar tillgodo. Beloppets storlek, liksom tidsperioden dessa spelpengar kan spelas för, beror på det registreringserbjudande enligt vilket Du registrerat Dig. Spelpengarna Du krediteras förfaller senast 6 månader efter registrering.

2.2. Provspelarkonto

För Provspelare tillhandahåller GameDuell ett spelarkonto med spelpengar, dvs. låtsaspengar. Provspelaren kan inte göra anspråk på utbetalning gällande, utan spelpengarna kan endast användas för att provspela GameDuells spel.

2.3. Provspelaravtalets upphörande

Ditt provspelaravtal hos GameDuell upphör att gälla när Du registrerar Dig som Vinstspelare, då spelpengarna är slut eller senast vid förfallodagen enligt punkt 2.1.

2.4. Övrig information

På GameDuells webbplats hittar Du mer information över spelen, spelreglerna och övriga bestämmelser som rör Provspelare.

3. Särskilda villkor för vinstspelare

3.1. Registrering

3.1.1. Registrering som Vinstspelare

För att kunna delta som Vinstspelare skall de begärda uppgifterna vid registreringsförfarandet ifyllas samt en insättning göras som uppgår till minst 100 SEK .

3.1.2. Kontroll av ålder

Endast fysiska personer med obegränsad rättshandlingsförmåga är tillåtna att registrera sig som Vinstspelare. Det är ej tillåtet för personer under 18 år att delta i de av GameDuell erbjudna skicklighetsspelen med vinstchans. För att efterfölja kraven på skydd för underåriga förbehåller sig GameDuell rätten att kontrollera åldern. En sådan kontroll kan utföras automatiskt på basis av den information personen uppgett. Skulle den registrerande personen inte inneha en i Förbundsrepubliken Tyskland utställd ID-handling, kommer GameDuell att göra sitt bästa för att hitta en likvärdig lösning för att kunna genomföra en ålderskontroll.

3.1.3. Deltagarinskränkning

Medarbetare och anställda vid GameDuell och deras affärspartners är inte berättigade till att delta i vinstspel. De kan dock för teständamål delta om detta sker utan vinstavsikt för sig personligen, tredje man eller GameDuell.

3.2. Spelarkonto

3.2.1. Vinstspelare

För Vinstspelare tillhandahåller GameDuell ett spelarkonto med riktiga pengar (för spelare utanför eurozonen i Gkr (GD valuta)). Kontot öppnas avgiftsfritt så snart öppningsinsättningen kommit GameDuell till handa och registreringen som Vinstspelare är komplett. För spelare utanför eurozonen räknas öppningsinsättningen och alla insättningar därefter om till Gkr (GD valuta) enligt den på spelplattformen angivna växelkursen (GameDuells växelkurs från lokal valuta till Gkr (GD valuta)) och visas som sådan på kontot. GameDuell administrerar spelarens vinster och förluster på det räntefria spelarkontot. Insatta belopp resp. deras motsvarande värde i Gkr (GD valuta) kan endast användas för att spela de spel GameDuell erbjuder, samt för att täcka avgifter och kommission. Insatta medel kan uttas i enlighet med punkt 3.2.2. till 3.2.6.

3.2.2. Uttag av vinstmedel

Vinstspelare har rätt att lyfta sina kontotillgångar, eller delar härav, två gånger per månad så länge beloppet som lyfts uppgår till minst 1.000 Gkr (GD valuta), samt att minst 6 veckor förlöpt sedan den första insättningen som Vinstspelare gjorts. Medlemmen erhåller utbetalt belopp genom Moneybookers (www.moneybookers.com). GameDuell har därmed återbetalat sin skuld. För att ett belopp skall kunna utbetalas till ett inrikes bankkonto måste kunden registrera sig hos Moneybookers. Eventuella kostnader som uppstår vid utbetalning bärs till fullo av betalningsmottagaren. GameDuell har ingen skyldighet att kontrollera kontoinnehavarens behörighet. Utbetalning sker tidigast två veckor efter att en uttagsbegäran gjorts gällande. Bonus som utdelats av GameDuell (t.ex. bonus för gjord insättning) och inbetalda belopp att nyttjas som spelinträden från erbjudanden, utlottningar, bonussystem eller genom andra betalningsmetoder (t.ex. betalning med webcents) kan ej uttas. I dessa fall blir Du redan vid inbetalningsförfarandet eller när Du deltar i erbjudandet informerad om att beloppet som sätts in på Ditt konto uteslutande kan användas som gratisbonus.

3.2.3. Ackumulerad vinst

Överskrider den ackumulerade vinsten ett belopp om 100.000 Gkr (GD valuta) på ett vinstspelarkonto överför GameDuell den överliggande summan till det bankkonto medlemmen uppgett vid registreringen. GameDuell har rätt att när som helst och utan att ange någon grund härför, ändra denna beloppsgräns. I övrigt gäller bestämmelserna i punkt 3.2.2. och 3.3.4 för dessa utbetalningar.

3.2.4. ID-kontroll

Av säkerhetsskäl har GameDuell rätt att inkräva identitetshandling vid utbetalning. I detta fall är medlemmen skyldig att skicka en kopia över personlig ID-handling eller pass tillsammans med en uttagsbegäran och sina bankuppgifter.

3.2.5. Radering av vinstspelarkonto

En Vinstspelares spelarkonto raderas av GameDuell enligt egen bedömning och utan angivande av grunder när två år förlöpt sedan senaste inloggning eller vid uppsägning, vid nyttjandeavtalets slut. I.o.m. borttagandet av spelarkontot upphör nyttjande-avtalet med GameDuell att gälla. Om medlemmen inte har informerat annat överförs eventuella kvarvarande medel till det bankkonto medlemmen senast uppgav. Raderas spelarkontot pga. extraordinär uppsägning kan GameDuell kvarhålla spelares kontomedel för eventuella skadeståndsanspråk från GameDuells sida eller tredje man, liksom för ersättningsanspråk grundade på kontraktsbrott.

3.2.6. Preskription

Är utbetalning inte möjlig förvarar GameDuell medlen räntefritt på ett uppsamlingskonto tills preskription inträder. Rätten till utbetalning preskriberas efter tre år. Preskriptionstiden börjar löpa från årsslutet det år kontot togs bort. GameDuell donerar regelbundet medel till allmännyttiga organisationer, t.ex. pga. preskription, medel spelare avstått från då de inte har kunnat utbetalas, liksom medel förverkade genom kontraktsbrott.

3.3. Inträdesavgifter och vinster

3.3.1. Spelinträde

Genom att delta i en duell resp. turnering ("duell") godkänner medlemmen att GameDuell vid duellens början drar av det förbestämda beloppet ("duellinträde" resp. "inträde") från spelarkontot liksom avgifterna enligt punkt 3.4.7. Vidare godkänner medlemmen att GameDuell erhåller ersättning enligt 3.4.7., liksom utbetalar spelvinsterna till vinnaren/vinnarna av den aktuella duellen, eller snarare mottar nettovinsten från förloraren/förlorarna för att kreditera vinnarkontot. Inträdesavgiften förfaller till betalning vid deltagandet i en duell resp. turnering. Inträdet utgörs av riktiga pengar. Vinstspelare betalar inget inträde för träningsdueller. Inträdets storlek varierar och är synlig för medlemmen före deltagandet i en duell resp. turnering. Inträdet debiteras medlemmens spelarkonto när duellen resp. turneringen startar. Har medlemmen inte tillräckligt med medel på sitt spelarkonto kan medlemmen inte delta i duellen resp. turneringen. GameDuell har rätt att på förhand begränsa spelinträdet inkl. serviceavgifter, individuellt eller allmänt, per duell resp. turnering och/eller per dag.

3.3.2. Vinster

Det möjliga vinstbeloppet i alla penningdueller, med undantag från dueller och turneringar med progressiv vinst (t.ex. jackpot-dueller), visas före duellen startar. I turneringar med progressiva vinster beror storleken på vinstbeloppet på deltagarantalet och -frekvensen.

3.3.3. Spelavbrott

Överskrider den ackumulerade vinsten ett belopp om 100.000 Gkr (GD valuta) på ett vinstspelarkonto överför GameDuell den överliggande summan till det bankkonto medlemmen uppgett vid registreringen. GameDuell har rätt att när som helst och utan att ange någon grund härför, ändra denna beloppsgräns. I övrigt gäller bestämmelserna i punkt 3.2.2. och 3.3.4 för dessa utbetalningar.

3.3.4. Utbetalning av vinst

GameDuell förbehåller sig rätten att inom en period om 6 månader endast personligen överräcka vinster som överskrider 100.000 Gkr (GD valuta) eller utgör specialpriser eller vinster från specialerbjudanden/kampanjer och för detta syfte inbjuda Dig till GameDuells kontor eller annan plats. GameDuell kan i dessa fall göra utbetalning avhängig av ett godkänt utförande av ett live-test. Vid ett live test demonstrerar en spelare sina färdigheter i sitt favoritspel. GameDuell-medarbetare eller tredje man på uppdrag av GameDuell bevittnar spelarens prestationer. Spelförloppet bandas in.

3.3.5. Deltagarbegränsning

GameDuell förbehåller sig rätten att för viss tid begränsa antalet deltagare i bestämda dueller och turneringar (t.ex. specialjackpots).

3.4. Inbetalning och avgifter

3.4.1. Inbetalning genom banköverföring

Inbetalning genom banköverföring till spelarkontot sker genom en överföring från ett inhemskt bankkonto till ett av GameDuell anvisat konto. Spelaren kan delta i dueller resp. turneringar först då inbetalningen nått detta konto. I samband med inbetalningen är medlemmen införstådd med att han skall säkerställa en deposition av tillgångar (§§ 232f BGB), av vilka GameDuell har rätt att göra anspråk på i form av kommission (§ 675 BGB), ersättning för kostnader (§ 670 BGB) liksom ersättning vid avtalsbrott och skadeståndsersättning.

3.4.2. Inbetalning på annat sätt

GameDuell är vid var tidpunkt återkalleligt berättigad, men ej förpliktad till, att godta betalning med kreditkort, direktdebitering eller på annat sätt. Vid betalning genom direktdebitering bemyndigar spelaren GameDuell till att debitera det angivna kontot det fastställda beloppet. Spelaren samtycker till, i händelse av att direktdebiteringen ej kan genomföras, att GameDuell kan vidarebefordra spelarens fullständiga namn, födelsedatum och sparad adress till spelarens kreditinstitut (eller till en annan av GameDuell utsedd representant med uppdrag att hämta in den utestående fordringen). Spelaren är vidare införstådd med att de data som här ovan nämnts kan vidarebefordras av GameDuell till spelarens kreditinstitut (eller till en annan av GameDuell utsedd representant med uppdrag att hämta in den utestående fordringen) för behandling och indrivning, samt där lagras tills dess att fordringen är betald.

3.4.3. Betalningsstatus

Belopp, inträden och avgifter är betalda när de oåterkalleligt krediterats GameDuells bankkonto samt blivit bokförda på en medlems spelarkonto. I meddelandefältet bör endast syftet med överföringen specificerat av GameDuell stå skrivet. GameDuell bemödar sig om att inkommande betalningar omgående krediteras spelarkontot. GameDuell är vid var tidpunkt återkalleligt berättigad, men inte förpliktad till, att låta spelare delta i dueller resp. turneringar redan innan betalning kommit GameDuell tillhanda.

3.4.4. Ersättning för kostnader uppkomna vid penningtransaktioner

Orsakar medlemmen extra kostnader vid inbetalning till spelarkontot och vid handläggning av penningtransaktionen, särskilt sådana uppkomna vid nekad betalning (t.ex. vid betalningsreturer, kreditkortsreturer) eller extra kostnader pga. ökade avgifter vid överföring till/från utlandet (t.ex. vid utbetalning av vinster eller kontomedel) har GameDuell rätt att dra av dessa kostnader från spelarkontot. GameDuell tar en handläggningsavgift på minst 106 SEK per betalningsretur, liksom 31 SEK för varje betalningspåminnelse. Rätten att göra en fordran härutöver gällande, särskilt ersättning till tredje man för handläggning av betalningsreturer (t.ex. inkasso- och advokatkostnader), reserveras. Medlemmen bär samtliga kostnader för returer som kan uppkomma när kontot skall krediteras (t.ex. annullering av direktdebitering, bristfällig kontotäckning, felaktigt kontonummer). Vidare är GameDuell i dessa fall berättigad till att anlita en inkassofirma för att driva in fordringen inklusive uppkomna kostnader för anlitandet av inkassofirman.

3.4.5. Kreditupplysning

GameDuell förbehåller sig rätten att kontrollera en medlems soliditet och i detta syfte översända personrelaterade uppgifter (namn, adress, födelsedatum, inbetalnings-belopp inklusive servicekostnader) till kreditinstituten InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland, SCHUFA Holding AG, Branch Office Berlin, Mariendorfer Damm 1-3, 12099 Berlin, Tyskland och/eller Informa Unternehmensberatung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim, Tyskland som kan spara och behandla uppgifterna i syfte att fullgöra kreditupplysningen.

3.4.6. GameDuells transaktions- och inaktivitetsavgifter

För tillhandahållandet av spelet samt för underhåll av medlems- och spelarkontot erhåller GameDuell vid penningdueller en transaktionsersättning. Vinstbeloppet spelaren ser efter val av duell och inträden är nettovinst efter avdragen transaktionsersättning. Om medlemmen under loppet av 6 månader spelar färre än 30 penningdueller kan GameDuell kräva en inaktivitetsavgift till ett engångsbelopp på 53 SEK för att upprätthålla registreringen. GameDuell erhåller ett engångsbelopp på 9 SEK för varje utbetalning från spelarkontot. Eventuella bankavgifter uppkomna vid överföring till utlandet bärs fullständigt av betalningsmottagaren. För borttagande av ett spelarkonto erhåller GameDuell ett engångsbelopp på 26 SEK.

3.4.7. Kvittning av medel

GameDuell kvittar vinster, inträdesavgifter och ersättningar direkt mot spelarkontot. Leder denna kvittning eller en annan orsak till ett underskott på kontot är spelaren förpliktad att utan dröjsmål inbetala ett belopp på upp till 100 SEK.

3.5. Grundläggande användarprinciper och förbud mot missbruk

3.5.1. Förbud mot missbruk

Missbruk av GameDuells webbplats är förbjudet. Missbruk föreligger, men är ej begränsat till, när medlemmen:

 • avsiktligt uppger felaktig, vilseledande, inkorrekt eller ofullständig information;
 • öppnar flera spelarkonton eller öppnar ett spelarkonto utan att vara berättigad därtill;
 • fuskar eller försöker fuska, i synnerhet genom att använda mekanismer, mjukvara eller varjehanda skrivna underlag i anslutning till nyttjandet av GameDuells webbplats som stör/kan störa användbarheten av GameDuells webbplats eller för att uppnå bättre resultat än vad som kan uppnås genom användning av mus/tangentbord eller annan input som touchscreen eller av GameDuells beskrivna spelkontrollsfunktioner, eller för att påverka andra duelldeltagares spelkontroller negativt;
 • avsiktligt skapar en störning eller fel för att påverka ett spel vilket t.ex. leder till att spelet avslutas före utsatt tid;
 • genom varje form av ojust handling, som till exempel att bedra andra medspelare, skapar eller försöker skapa sig en fördel som därmed äventyrar en rättvis tävling;
 • samarbetar med andra medlemmar eller andra personer i spelet på ett sådant sätt att en ovetandes, ej insatt medlem härav missgynnas och inskränks på rättvist spel resp. vinstchanser;
 • skadar andra genom att bryta mot sina plikter och/eller rättigheter i rättslig bestämmelse, avtalsvillkor eller spelregler.

3.5.2. Grundprinciper för kommunikation

Medlemmar kan kontakta andra medlemmar, t.ex. för att utmana någon i ett spel. Vid kontakt förbinder sig medlemmarna att endast utbyta sådan information som

 • är fri från uppenbar och förklädd reklam;
 • varken är osaklig, medvetet falsk, ärekränkande, sårande, nedvärderande, utgör förtal, är moraliskt anstötlig eller pornografisk eller på annat sätt förkastlig;
 • inte skadar tredje man;
 • inte är virus, datorprogram eller andra skadliga program som kan störa eller inkräkta på främmande datorer;
 • inte utgör (marknads)undersökningar eller kedjebrev;
 • inte uteslutande utgör spridning av en politisk, ideologisk eller religiös bekännelse;
 • inte skrevs i syfte att insamla, lagra eller nyttja personlig information från användare utan deras uttryckliga samtycke, speciellt i kommersiellt sammanhang.

3.5.3. Följder av missbruk

GameDuell har rätt att spärra/ta bort spelarkonto och/eller spelare utan förvarning och/eller säga upp nyttjandeavtalet med direkt verkan vid missbruk och vid misstanke om missbruk, särskilt enligt vad som stadgas i punkt 3.5.1. och 3.5.2. Påbörjade spel kommer i dessa fall att avbrytas och spelresultatet för spelaren i fråga kommer ej att uträknas. Den berörda spelaren skall ersätta GameDuell för kostnader uppkomna härav. Vidare skall spelaren då kontot spärras och/eller sägs upp betala vite till GameDuell. Storleken på vitet utgör spelarens genomsnittliga spelomsättning per månad de tre senaste månaderna före framställande av krav om vite. Har avtalsförhållandet varit i kraft mindre än tre månader räknas genomsnittet ut på den samtliga avtalstiden. GameDuell förbehåller sig rätten att begära högre ersättning. Spelaren har dock rätt att bevisa att lägre eller ingen ersättningsskyldighet åligger honom. GameDuell förbehåller sig rätten att kvarhålla spelares kontomedel för att ersätta skador hos GameDuell eller tredje man samt för att täcka kontraktsboten då spelaren gjort sig skyldig till missbruk.

3.5.4. Åtgärder vid missbruk

GameDuell förbehåller sig rätten att enligt punkt 3.5.2. spärra, ta bort och vidarebefordra till rättsliga instanser och myndigheter allt störande innehåll, yttranden etc. GameDuell förbehåller sig vidare rätten att göra en polisanmälan.

3.5.5. Felrapportering

Problem av alla slag vid användning av GameDuells tjänster (spel, spelarkonto etc.) kan medlemmen meddela GameDuell inom 90 dagar från att problemet upptäcktes. GameDuell raderar all nyttjandedata efter användande, enligt dataskyddsregleringen senast efter 90 dagar, och således kan fel och problem inte granskas efter att denna tid förlöpt.

3.5.6. Bidrag / Kommentarer

GameDuell innehar en i tid och rum oinskränkt nyttjanderätt till bidrag i GameDuells användarforum och till material, fotografier, spelförslag, -förbättringar etc. som spelare tillgängliggör på spelplattformen. Spelare har inte rätt till kompensation härför.

3.5.7. PR-arbete

För det fall att GameDuell skulle vilja använda Ditt användarnamn, fotografier och inspelningar av Dig, vinstslag och vinstens storlek till förmån för reklam, pressreleaser, publicering i tryckt media, radio, tv, internet och på annat sätt offentliggöra, använda och mångfaldiga om Du vinner en jackpot, ett månads-/årspris, specialvinster eller mer än 100.000 Gkr (GD valuta) på en månad inhämtar vi först Ditt samtycke. Data, upptagningar och fotografier från spel och turneringar som ordnas live eller via webbkamera kan offentliggöras, exploateras och mångfaldigas till förmån för pressreleaser, reklam och publicering. För det fall GameDuell för dessa ändamål skulle vilja använda Ditt namn eller fotografi inhämtar vi först Ditt samtycke. Du har inte rätt till ersättning härför.

4. Särskilda villkor för spelare utanför eurozonen

4.1. Användningsområde

För spelare som är fast bosatta utanför eurozonen gäller dessa särskilda bestämmelser för Vinstspelare resp. alla spelartyper för vilka inbetalning, spelande och/eller utbetalning sker med riktiga pengar (härefter Vinstspelare).

4.2. Registrering

För att kunna delta som Vinstspelare skall de begärda uppgifterna vid registreringsförfarandet ifyllas samt en insättning göras som uppgår till minst 500 Gkr (GD valuta).

4.3. Spelarkonto

4.3.1. Vinstspelare

För Vinstspelare tillhandahåller GameDuell ett spelarkonto i Gkr (GD valuta). Kontot öppnas avgiftsfritt så snart öppningsinsättningen kommit GameDuell till handa och registreringen som Vinstspelare är komplett. Öppningsinsättningen och alla insättningar därefter räknas om till Gkr (GD valuta) enligt den på spelplattformen angivna växelkursen (GameDuells växelkurs från riktiga pengar till Gkr (GD valuta)) och visas som sådan på kontot. GameDuell administrerar spelarens vinster och förluster på det räntefria spelarkontot. Insatta belopp resp. deras motsvarande värde i Gkr (GD valuta) kan endast användas för att spela de spel GameDuell erbjuder, samt för att täcka avgifter och kommission. Insatta medel kan uttas i enlighet med punkt 4.3.2. och 4.3.3. liksom 3.2.4. till 3.2.6.

4.3.2. Uttag av vinstmedel

Vinstspelare har rätt att lyfta sina kontotillgångar, eller delar härav, två gånger per månad så länge beloppet som lyfts uppgår till minst 100 Gkr (GD valuta) samt att minst 6 veckor förlöpt sedan den första insättningen som Vinstspelare gjorts. Medlemmen erhåller beloppet omräknat med den för dagen gällande GameDuell växelkursen genom banköverföring till sitt inhemska bankkonto, alltid med avgiftsfri verkan för GameDuell. GameDuell har ingen skyldighet att kontrollera behörigheten av kontoinnehavaren. Utbetalning sker tidigast två veckor efter att en begäran om utbetalning gjorts gällande. Bonus som utdelats av GameDuell (t.ex. bonus för gjord insättning) och inbetalda belopp att nyttjas som spelinträden från erbjudanden, utlottningar, bonussystem eller genom andra betalningsmetoder (t.ex. betalning med Webcents) kan ej uttas. I dessa fall blir Du redan vid inbetalningsförfarandet eller när Du deltar i erbjudandet informerad om att beloppet som sätts in på Ditt konto i Gkr (GD valuta) uteslutande kan användas som gratisbonus.

4.3.3. Ackumulerad vinst

Överskrider den ackumulerade vinsten ett belopp om 100.000 Gkr (GD valuta) på ett vinstspelarkonto överför GameDuell den överliggande summan, omräknat till riktiga pengar genom GameDuells växelkurs, till det bankkonto medlemmen uppgett vid registrering eller överlåter det till Moneybookers för vidare handläggning. GameDuell har rätt att när som helst och utan att ange någon grund härför, ändra denna beloppsgräns. I övrigt gäller bestämmelserna i punkt 4.3.2. och 4.3.3. liksom 3.2.4. till 3.2.6 för dessa utbetalningar.

4.4. Inträdesavgifter och vinster

4.4.1. Spelinträde

Genom sitt deltagande i en duell resp. turnering ("duell") godkänner medlemmen, tillika oåterkalleligt, att GameDuell vid duellens början drar av det förbestämda beloppet i Gkr (GD valuta) ("duellinträde" resp. "inträde") från spelarkontot liksom avgifterna enligt punkt 3.4.7. Vidare godkänner medlemmen att GameDuell erhåller ersättning enligt 3.4.7., liksom utbetalar spelvinsterna till vinnaren/vinnarna av den aktuella duellen, eller snarare mottar nettovinsten från förloraren/förlorarna för att kreditera vinnarkontot. Inträdesavgiften förfaller till betalning vid deltagandet i en duell resp. turnering. Inträdet utgör spelpengar i Gkr (GD valuta) vars motvärde baseras på en omräkning med GameDuells växelkurs. Vinstspelare betalar inget inträde för träningsdueller. Inträdets storlek varierar och är synlig för medlemmen i Gkr (GD valuta) före deltagandet i en duell resp. turnering. Inträdet debiteras medlemmens spelarkonto när duellen resp. turneringen startas. Har medlemmen inte tillräckligt med medel på sitt spelarkonto kan han inte delta i duellen resp. turneringen med inträde i Gkr (GD valuta). GameDuell har rätt att på förhand begränsa spelinträdet inkl. serviceavgifter, individuellt eller allmänt, per duell resp. turnering och/eller per dag.

4.4.2. Utbetalning av vinst

GameDuell förbehåller sig rätten att inom en period om 6 månader endast personligen överräcka vinster som överskrider 100.000 Gkr (GD valuta) eller utgör specialpriser eller vinster från specialerbjudanden/kampanjer och för detta syfte inbjuda Dig till GameDuells kontor eller annan plats. GameDuell kan i dessa fall göra utbetalning avhängig av ett godkänt utförande av ett live-test.

4.5. Inbetalning och avgifter

4.5.1. Betalningsstatus

Belopp, inträden och avgifter är betalda när de oåterkalleligt krediterats GameDuells bankkonto samt blivit bokförda på en medlems spelarkonto omräknat i Gkr (GD valuta). I meddelandefältet bör endast syftet med överföringen specifierat av GameDuell stå skrivet. GameDuell bemödar sig om att inkommande betalningar omgående krediteras spelarkontot. GameDuell är vid var tidpunkt återkalleligt berättigad, men inte förpliktad till att låta spelare delta i dueller resp. turneringar redan innan betalning kommit GameDuell tillhanda.

4.5.2. Ersättning för kostnader uppkomna vid penningtransaktioner

Orsakar medlemmen extra kostnader vid inbetalning till spelarkontot och vid handläggning av penningtransaktionen, särskilt sådana uppkomna vid nekad betalning (t.ex. vid betalningsreturer, kreditkortsreturer) eller extra kostnader pga. ökade avgifter vid överföring till/från utlandet (t.ex. vid utbetalning av vinster eller kontomedel) har GameDuell rätt att dra av dessa kostnader omräknat till Gkr (GD valuta) från spelarkontot. GameDuell tar en handläggningsavgift på minst 1200 Gkr (GD valuta) per betalningsretur, liksom 350 Gkr (GD valuta) för varje betalningspåminnelse. Rätten att göra en fordran härutöver gällande, särskilt ersättning till tredje man för handläggning av betalningsreturer (t.ex. inkasso- och advokatkostnader), reserveras. Medlemmen bär samtliga kostnader för returer som kan uppkomma när kontot skall krediteras (t.ex. annullering av direktdebitering, bristfällig kontotäckning, felaktigt kontonummer). Vidare är GameDuell i dessa fall berättigad till att anlita en inkassofirma för att driva in fordringen, inklusive uppkomna kostnader för anlitandet av inkassofirman.

4.5.3. GameDuells transaktions- och inaktivitetsavgifter

För tillhandahållandet av spelet samt för underhåll av medlems- och spelarkontot erhåller GameDuell vid penningdueller en transaktionsersättning. Vinstbeloppet spelaren ser efter val av duell och inträde är nettovinst efter avdragen transaktionsersättning. Om medlemmen under loppet av 6 månader spelar färre än 30 penningdueller kan GameDuell kräva en inaktivitetsavgift till ett engångsbelopp på 600 Gkr (GD valuta) för att upprätthålla registreringen. GameDuell erhåller ett engångsbelopp på 100 Gkr (GD valuta) för varje utbetalning från spelarkontot. Eventuella bankavgifter uppkomna vid överföring till utlandet bärs fullständigt av betalningsmottagaren. För borttagande av ett spelarkonto erhåller GameDuell ett engångsbelopp på 300 Gkr (GD valuta).

4.5.4. Kvittning av medel

GameDuell kvittar vinster, inträden och ersättningar direkt mot spelarkontot. Leder denna kvittning eller en annan orsak till ett underskott på kontot är spelaren förpliktad att utan dröjsmål inbetala ett belopp på upp till 1.000 Gkr (GD valuta).


Vänligen rikta alla anmärkningar, klagomål och synpunkter i skriftlig form till GameDuell GmbH, Taubenstraße 24-25, D-10117 Berlin, Germany eller per e-post till villkor@gameduell.se.